In dit hoofdstuk de kerngegevens van de vereniging over 2017. Er traden maar liefst 12 nieuwe leden toe waardoor het ledental steeg naar 83. VBe NL wil deze groei de komende jaren continueren.

2017 Financieel

Het jaar 2017 is financieel een investeringsjaar geweest voor de VBe NL. Het resultaat over 2017 is € 55.829 lager uitgevallen. Deze afname wordt volledig veroorzaakt door een hoger kostenpatroon in dit jaar. De omzet blijft nagenoeg stabiel in 2017 en bedraagt € 141.048. We lichten deze ontwikkeling als volgt toe. De stabiele omzet bij een toenemend aantal leden is toe te schrijven aan afboeking oninbare debiteuren en de aanwas van nieuwe leden in lagere contributie categorieën, zoals dubbellidmaatschappen voor Reguliere Beveiliging én Crowdmanagement. Op 1 januari 2017 verlaten vier leden de vereniging. Medio 2017 worden drie leden geraakt door een faillissement. Dit wordt gecompenseerd door de toetreding van 12 nieuwe leden. VBe NL telt in 2017 een totaal aantal van 83 leden.

De kosten bedragen € 174.946 in 2017 tegenover € 120.228 in 2016, een stijging van € 54.718, waar deze in 2016 nog € 12.933 bedroeg. De stijging is toe te wijzen aan investering in symposium, educatie leden en verdere professionalisering van de vereniging, waaronder het in dienst nemen van personeel. De grootste kostenpost in de uitgaven vormen de personeels-, directie-, secretariaat-, administratie- en advieskosten. Deze stijgen dit jaar met € 23.277.  We stellen vast dat VBe NL in 2016 financieel heeft geïnvesteerd in kwaliteit van haar leden en ondersteuning vanuit de werkorganisatie. Het vermogen neemt hierdoor af binnen de daarvoor gestelde marge. De leden van de vereniging stellen de jaarrekening vast tijdens de Algemene ledenvergadering in juni 2017, na een briefing van de Kascommissie die geen bijzonderheden aantreft en daarmee het bestuur dechargeert.

Bestuur

In 2017 is Joost van den Boorn (Intergarde) toegetreden tot het VBe NL bestuur en tevens verkozen tot penningsmeester. Een juiste functie wat aansluit bij zijn accountants achtergrond. Lees meer>>>

Nieuwe leden

Crowdmanagement-beveiligingsorganisaties

 

Reguliere beveiligingsorganisaties